Przejdź do treści

Sprawy załatwianie w OZNS

Informacja dla inwestorów dotycząca tzw. milczącej zgody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach uprzejmie informuję, że  w obecnym stanie prawnym zastosowanie art. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, tzw. milczącej zgody, bez wydania stosownego zaświadczenia, jest działaniem bezskutecznym prawnie. Zgodnie bowiem z art. 15zzs ust. 8 ustawą COVID-19 , bieg terminu na milczące załatwienie sprawy nie rozpoczyna się,  a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

W celu usprawnienia postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej we wskazanym powyżej zakresie, inwestorzy w składanych do organu podaniach winni:

  1. Przedstawiać informacje wskazujące na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.). Przedstawienie powyższej informacji byłoby pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw - także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.
  2. Doręczyć organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompletną dokumentację za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów – opisowych, graficznych lub wizualnych – w tym dokumentacji fotograficznej, bądź nagrań wideo) co pozwoliłoby na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego.

Wykaz dokumentów jakie inwestor powinien przedłożyć organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej celem uzyskania stanowiska, o którym mowa w art. 56 ww. ustawy. Na dokumentację techniczną winny składać się w szczególności:

  1. projekt budowlany na podstawie którego zostało udzielone pozwolenie na budowę,
  2. oświadczenie kierownika budowy, potwierdzające wykonanie obiektu zgodnie z projektem,
  3. w przypadku wprowadzenia nieistotnego odstępstwa do zatwierdzonego projektu,
  4. stanowisko projektanta umieszczone w projekcie zagospodarowania działki lub terenu
    lub projekcie architektoniczno-budowlanym, zawierające odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia, zgodnie z art. 36a ust. 6 ww. ustawy Prawo Budowlane,
  5. protokoły badań i sprawdzeń, w tym miedzy innymi:

-        instalacji wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - na podstawie badań jakości wody wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia   7 czerwca 2001 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, ze zm.),

instalacji wentylacji lub klimatyzacji wykonanych zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań i metod pomiarowych stosowanych podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.