Przejdź do treści

Żywność

Pierwsze wprowadzenie do obrotu żywności

W roku 2020 zaszły istotne zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności. Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2499). W związku z ww. rozporządzeniem w przypadku, gdy skład produktu będzie właściwy dla przypisanej kategorii żywności nie będzie prowadzone postepowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis „nie prowadzono postepowania, proponowana kwalifikacja jest prawidłowa”, wówczas z przedsiębiorcą nie będzie prowadzona odrębna korespondencja (przyjęcie do wiadomości). Taka korespondencja nie będzie też przesyłana do jednostek PIS. Podstawową formą komunikacji, w takiej sytuacji będzie rejestr. Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie GIS: 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/

Ponadto z dniem 4 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stornie GIS:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/

Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wprowadzaniu do obrotu ww. produktów, jak również pracownicy Inspekcji, powinni zapoznać z informacją o zmianach systemu. Dla przedsiębiorców istotna jest również informacja planowanej przerwie technicznej w działaniu systemu oraz rejestru. W związku z powyższym, uprzejmie proszę, aby ww. informacje dotyczące zmiany przepisów, jak również planowanych zmian w rejestrze zostały szeroko udostępnione na terenie nadzorowanego województwa – zarówno jednostkom PIS, jak również przedsiębiorcom, poprzez poinformowanie firm objętych obowiązkiem powiadamiania, w tym także poprzez umieszczenie ww. informacji na stronie internetowej.

Światowe Dni Młodzieży 2016

Światowe Dni Młodzieży 2016